Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Inspektor Ochrony Danych: Stanisław Mikołajczyk

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

budynek 8a, pok. 311

tel.: 603 154 875

e_mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl

 

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia i jego opiekuna prawnego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ;kontakt e-mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl, tel.: 603 154 875
 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna prawnego w celu realizacji procesu edukacyjnego, dydaktycznego, wychowawczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.
 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są opiekuna prawnego ucznia.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.
 7. Opiekun prawny ucznia ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO); Adres : Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 022 – 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych ucznia przez opiekuna prawnego w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edukacyjnego, dydaktycznego oraz wychowawczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna Facebook

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO a, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dane do kontaktu: kom: 603 154 875; e-mail – iod.mos@powiat.zgorzelec.pl, siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelec.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO –  zgody osoby, której dane dotyczą w celu promocji Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

 1. danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 2. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat lub do czasu wycofania zgody.
 3. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl).

 

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ;kontakt e-mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl, tel.: 603 154 875
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a,b,c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO); Adres : Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 022 – 531 03 00
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzule informacyjna dla kontrahentów

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail – iod.mos@powiat.zgorzelec.pl; siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.

4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w MOS w Zgorzelcu.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);         Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne w celu nawiązania i realizacji postanowień umowy.

 

Klauzula monitoring

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci/podopiecznych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail –, iod.mos@powiat.zgorzelec.pl; siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora polegającym na zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary siedziby administratora:  klatka schodowa na I i III piętrze budynku oraz korytarze wewnętrzne na I i III piętrze.

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

6. Sąd dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: na wniosek osób trzecich; na wniosek organów prowadzących postępowania; na wniosek Kierownika jednostki.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00

 

Klauzule informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail – iod.mos@powiat.zgorzelec.pl; siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust.2 lit.b  RODO; Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu nawiązania i trwania stosunku pracy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w MOS w Zgorzelcu.

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO); Adres : Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 022 – 531 03 00

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne w celu nawiązania stosunku pracy i możliwości realizacji postanowień umowy o pracę. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na kontakt w sprawach służbowych na prywatny nr telefonu (.................................) na podstawie poniższych warunków:

 • w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony życia i zdrowia;
 • w sprawach pilnych, organizacyjnych lub ułatwiających załatwienie sprawy;
 • kontakt ze strony pracodawcy nie będzie nadużywał mojej prywatności.

 

                                                                                     TAK               NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MOS w Zgorzelcu

 

                                                                                     TAK               NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na portalu Facebook (fanpage Starostwa).

 

                                                                                     TAK               NIE

 

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody.

Podstawą do udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

 

            (data i podpis)

 

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny