Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ;kontakt e-mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl, tel.: 603 154 875
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzule informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.
 2.   Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ;kontakt e-mail: iod.mos@powiat.zgorzelec.pl, tel.: 603 154 875
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967) oraz udzielonej zgody w celu nawiązania i trwania stosunku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub w późniejszym etapie brak możliwości realizacji postanowień umowy o pracę.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzule informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci/podopiecznych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875; e-mail – iod.pppzg@powiat.zgorzelec.pl; siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu;

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i d, art.9 ust. 2 lit. b i c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9. ust. 2 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań statutowych  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu.

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z realizacją procesu edukacyjnego, dydaktycznego i wychowawczego i innych statutowych form działania MOS-u. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może być odwołana w dowolnym momencie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych mojego dziecka/podopiecznego w celu wzięcia udziału w zawodach, olimpiadach i konkursach organizowanych przez MOS w Zgorzelcu.

 

                                                                                    TAK               NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach i filmach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MOS w Zgorzelcu

 

                                                                                    TAK               NIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na portalu Facebook (fanpage Starostwa).

 

                                                                                    TAK               NIE

 

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody.

Podstawą do udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

 

------------------------------------------------------

                                                                                                                           (data i podpis)

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny