Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

  1. Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono dnia 01.09.2020r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15 luty 2021 roku.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu 

ul. Powstańców Śląskich 1

59 – 900 Zgorzelec

Tel. 75 64 92 564

e-mail: sowkorczak@op.pl

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu ,

- wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

  1. Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

  1. Dostępność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu
    do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom
    ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020r poz. 1062)

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu wchodzą 2 piętra mieszczące się w jednym budynku, w którym znajduje się również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Co umożliwia wejście do budynku tylko na parter. Do wejścia bocznego do klatki schodowej prowadzą tylko schody. Do drugiego wejścia od strony boisk– prowadzą tylko schody. Budynek nie posiada windy wewnętrznej, co uniemożliwia bezproblemowe wejście do wyższych kondygnacji budynku oraz poruszanie się pomiędzy kondygnacjami osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest drzwi otwieranych automatycznie, co uniemożliwia wejście osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, bez opiekuna – stanowi to barierę dostępności. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętra prowadzi klatka schodowa. Obiekt  nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na pierwszym piętrze mieści się szkoła, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga oraz sale mieszkalne.  Przy wejściach do szkoły i internatu brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 Na trzecim piętrze mieści się gabinet dyrektora, gabinet pedagoga, pomieszczenia administracyjne oraz sale mieszkalne. Przy wejściach do internatu brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do poszczególnych pięter nie mają progów, drzwi zewnętrzne posiadają klamki na dogodnej wysokości.

Na terenie przy Ośrodku znajduje się parking, w tym wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.  Do budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej umożliwiający dojazd wózkiem inwalidzkim.

Na każdym z pięter znajdują się plany sytuacyjne budynku. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

Brak jest przeciwskazań do wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego wraz z zaświadczeniem o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej, jej opiekunów z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

  1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: placówka nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

  1. W zakresie dostępności cyfrowej

Strona internetowa placówki jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848) tzn. ma zaimplementowane takie funkcje jak: zmniejszanie i zwiększanie tekstu, wysoki kontrast, podświetlane tło, czytelną czcionkę, podkreślenie linków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie sa niedostępne z uwagi, na fakt:

-opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- pochodzą z różnych źródeł.

 

 

Informacja o możliwości

zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami

Informacje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej można zgłaszać do koordynatora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu. Przekazane dane będą analizowane pod kątem dostosowania placówki.

Kontakt:
Koordynator ds. dostępności:

Magdalena Karmasz, tel. 75 64 92 564, mail: karmasz.ped_moskorczk@op.pl
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Raport MOS

Utworzono dnia 30.03.2021, 16:39

Raport SPS

Utworzono dnia 30.03.2021, 16:38

Foto MOS

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny